Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a w szczególności jego art. 13 informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nerli Gruppen Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Kościerzyce 130, 49-314 Pisarzowice, posiadająca numery NIP 1010006387 oraz REGON 02232911900000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490701, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Z Administratorem można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email rodo@nerligruppen.com.
 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), oraz, w pewnym zakresie, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli pojawiłaby się taka konieczność, Administrator dopełni wszelkich wymogów prawnych w tym zakresie, w szczególności wynikających z RODO.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu, w którym dane te są przetwarzane oraz w okresie przedawnienia roszczeń, które może podnosić Administrator i które mogą być podnoszone przeciwko Administratorowi, a także w okresach przewidzianych prawem, w szczególności prawem cywilnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, czy przepisami podatkowymi.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli spełnione są przesłanki zawarte w RODO). W celu skorzystania z tych uprawnień, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@nerligruppen.com.
 7. Osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@nerligruppen.com.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub wynika z RODO – w szczególności konieczność podjęcie działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy lub wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych możemy nie być w stanie zrealizować wszystkich uprawnień i obowiązków związanych z wykonaniem umowy. Podanie danych w celach marketingowych nie wpływa na wykonanie umowy.
 10. W przypadku odbiorców może Administrator dokonywać profilowania, które ma na celu dostosowanie oferty do ich indywidualnych potrzeb i w konsekwencji jej przedstawienia. Przetwarzanie danych osobowych może następować w sposób zautomatyzowany lub nie.
 11. Odbiorcami danych osobowych jest Administrator i podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO, w szczególności świadczące usługi z zakresu księgowości i kadr, informatyczne, prawne i inne związane z działalnością prowadzoną przez Administratora.

Definicje używanych terminów (np. „Dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 RODO.

 

Dane dostępowe

My, zarządca witryny lub dostawca witryn internetowych, zbieramy dane dotyczące dostępu do strony internetowej na podstawie naszego uzasadnionego interesu (zob. Art. 6 ust. 1 RODO) i zapisujemy je jako „pliki dziennika serwera” na serwerze strony internetowej. Rejestrowane są następujące dane:

 • Odwiedzona strona internetowa
 • Czas w momencie dostępu
 • Ilość danych wysłanych w bajtach
 • Źródło / odniesienie, z którego dotarłeś na stronę
 • Użyta przeglądarka
 • Użyty system operacyjny
 • Użyty adres IP

 

Pliki dziennika serwera są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Przechowywanie danych odbywa się ze względów bezpieczeństwa, np.  celem wyjaśnienia przypadków nadużyć. Jeżeli dane muszą zostać przechowane ze względów dowodowych, są one wykluczone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

Pliki Cookies

Aby uczynić wizytę na naszej stronie atrakcyjną i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy na różnych witrynach tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu. Niektóre z plików cookie, z których korzystamy, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane o przeglądarce i lokalizacji, jak również wartości adresów IP w indywidualnym zakresie. Cookies stałe są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka do późniejszej wizyty na stronie internetowej). Jeśli poszczególne dane osobowe są przetwarzane za pomocą poszczególnych przez nas wdrożonych plików cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. b RODO albo w celu wykonania umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, a także przyjaznego dla klienta i efektywnego przebywania na stronie.

 

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, aby pomóc nam uczynić naszą stronę bardziej interesującą. W tym celu pliki cookie z firm partnerskich będą również zapisywane na Państwa dysku twardym (pliki cookie od osób trzecich), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Jeśli współpracujemy z wyżej wymienionymi partnerami reklamowym, w poniższych punktach indywidualnie i osobno informujemy o stosowaniu takich plików cookie i zakresie zebranych informacji.

Możemy współpracować z partnerami reklamowymi, aby pomóc nam uczynić naszą stronę bardziej interesującą. W tym celu pliki cookie z firm partnerskich będą również zapisywane na Państwa dysku twardym (pliki cookie od osób trzecich), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Pamiętaj, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Operator witryny zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyrażasz zgodę na gromadzenie danych.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które są używane do identyfikacji Państwa osoby i które można prześledzić wstecz – takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Możesz również odwiedzić tę stronę bez podawania danych osobowych. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia strony.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Przetwarzanie danych przy otwieraniu konta klienta

Jeśli zdecydują się Państwo na otwarcie konta klienta, gromadzimy Państwa dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest poprawa doświadczenia zakupowego i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą, którą mogą Państwo w każdej chwili odwołać, informując nas o tym bez wpływu na legalność przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody aż do odwołania. Jeśli zgoda zostanie cofnięta, konto klienta z przechowywanymi tam informacjami zostanie natychmiast usunięte.

Przetwarzanie danych celem przetwarzania zamówień

Dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli zostaną nam przekazane celem przeprowadzenia zamówienia (zawarcia umowy). Informacje na temat tego, jakie dane są gromadzone, można zobaczyć na odpowiednich formularzach rejestracyjnych. Dostarczenie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Przechowujemy i wykorzystujemy dane, które podałeś celem realizacji umowy. W celu realizacji Państwa zamówienia współpracujemy z dostawcami usług, którzy w całości lub w części wspierają nas w realizacji zawartych umów lub z których korzystamy w ramach realizacji zamówienia. W ten sposób zebrane przez nas dane osobowe są przekazywane przedsiębiorstwu transportowemu, któremu zlecono realizację dostawy w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. Przekazujemy dane dotyczące płatności do zleconego banku w ramach przetwarzania płatności, jeśli jest to konieczne. Państwa dane mogą być również przekazywane hostom internetowym i dostawcom usług IT w związku z umową. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum. Podstawą prawną przetwarzania i przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO. Po zakończeniu umowy, Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów podatkowych i handlowych oraz usunięte po tych okresach, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzeżone zostało prawnie dozwolone dalsze wykorzystanie danych z naszej strony.

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktują się Państwo z nami jako zarządcą strony internetowej za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktu, Państwa dane zostaną zapisane, aby można było je wykorzystać do przetwarzania i udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Bez Państwa zgody dane te nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Postępowanie z komentarzami i uwagami

Jeśli zostawią Państwo komentarz lub uwagę na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie zapisany. Odbywa się to na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 f. RODO i służy bezpieczeństwu nas jako zarządcy strony internetowej: Ponieważ jeśli Państwa komentarz narusza obowiązujące prawo, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za ten fakt, dlatego interesuje nas tożsamość komentatora lub współautora.

Korzystanie z filmów na YouTube

Ta strona wykorzystuje funkcję osadzania Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów z „Youtube”, należącego do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). W tym przypadku używany jest rozszerzony tryb prywatności, który zgodnie z informacją dostawcy zapisuje informacje o użytkowniku tylko podczas odtwarzania wideo w ruchu. Po rozpoczęciu odtwarzania wbudowanych filmów w serwisie Youtube dostawca „Youtube” używa plików cookie do gromadzenia informacji o zachowaniach użytkowników. Zgodnie ze wskazówkami „Youtube” są one używane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo być kojarzeni z profilem w Youtube, przed naciśnięciem przycisku muszą się Państwo wylogować. Google przechowuje Państwa dane (nawet dla niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i ocenia je. Zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO taka ocena opiera się na uzasadnionych interesach Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i / lub specjalnie zaprojektowanego projektu strony internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z YouTube.

Niezależnie od odtwarzania wbudowanego wideo, za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, łączy się ona z siecią Google „DoubleClick”, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych bez naszego wpływu. Google LLC, z siedzibą w USA, posiada certyfikat dla europejskiej umowy o ochronie prywatności „Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych osobowych obowiązującym w UE. Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem:  https://www.google.pl/intl/de/policies/privacy  .

Google Analytics

Ze względu na nasze uzasadnione interesy, niniejsza strona wykorzystuje do optymalizacji i analizy naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO usługę „Google Analytics”, której właścicielem jest Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa (Google Analytics) korzysta z plików „cookie” – plików tekstowych przechowywanych na Państwa urządzeniu. Informacje gromadzone przez pliki cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google LLC przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych i posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Adres IP użytkowników jest skrócony w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach, będących stronami umowy. Tylko w indywidualnych przypadkach adres IP jest najpierw przesyłany w całości do Stanów Zjednoczonych na serwer Google i tam skracany. Ta redukcja eliminuje osobiste odniesienia do Państwa adresu IP. Adres IP użytkownika podany przez przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

W ramach umowy dotyczącej danych zamówienia, którą zawarliśmy z Google Inc. jako operator strony internetowej, Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje do sporządzenia oceny korzystania ze strony internetowej i aktywności na stronie internetowej oraz świadczy usługi związane z korzystaniem z internetu.

Dane zebrane przez Google w naszym imieniu zostaną wykorzystane do oceny korzystania z naszej oferty online przez indywidualnych użytkowników, np. celem wygenerowania raportów aktywności na stronie internetowej, aby poprawić naszą ofertę online.

Mają Państwo możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookie w urządzeniu, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będą Państwo mogli uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej strony bez ograniczeń, jeśli przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Ponadto mogą Państwo użyć wtyczki przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adres IP) do Google Inc. i używanych przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie, klikając ten link uniemożliwia się Google Analytics zbieranie danych o tej witrynie. Klikając powyższy link zostanie pobrany plik „Opt-Out-Cookie“. Państwa przeglądarka musi zatem zasadniczo umożliwiać przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwają Państwo swoje pliki cookie, wymagane jest nowe kliknięcie na link za każdym razem, gdy odwiedzana jest ta strona internetowa.

Oto więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc.:

 • https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl (dane zbierane przez partnerów Google)
 • https://adssettings.google.pl/authenticated (ustawienia dotyczące wyświetlanych reklam)
 • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl (korzystanie z plików cookie w reklamach)

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych z Facebooka

Ze względu na nasz uzasadniony interes analizą, optymalizacją i działaniem naszych usług online (w rozumieniu art. 6 (1)f. RODO), ta strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową Facebook, obsługiwaną przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Rozpoznawalne są elementy na logo Facebooka lub terminy „Like, „Lubię”, „Udostępnij” w kolorach Facebooka (niebieski i biały). Informacje o wszystkich wtyczkach Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. przestrzega europejskich przepisów o ochronie danych i posiada certyfikat w ramach umowy o ochronie prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebook. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych przesyłanych przez wtyczkę do serwerów Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

 

Wtyczka informuje Facebook Inc., że odwiedziłeś tę stronę jako użytkownik. Istnieje możliwość zapisania adresu IP. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku podczas odwiedzania tej strony, informacje będą z nim powiązane.

Jeśli korzystają Państwo z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając lub „lubiąc” – odpowiednie informacje zostaną również przesłane do Facebook Inc.

Jeśli chcą Państwo zapobiec, by Facebook Inc.  kojarzył te informacje z Państwa kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem tej strony i usunąć zapisane pliki cookie. Poprzez swój profil na Facebooku można wprowadzić dodatkowe ustawienia przetwarzania danych w celach reklamowych lub sprzeciwić się wykorzystywaniu danych w celach reklamowych. Te ustawienia można znaleźć tutaj:

 • Ustawienia profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 • Wersja amerykańska strony dezaktywacji plików cookie na: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Wersja europejska strony dezaktywacji plików cookie: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Jakie dane, w jakim celu iw jakim zakresie Facebook gromadzi, wykorzystuje i przetwarza oraz jakie prawa i opcje ustawień mają chronić Państwa prywatność, można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć tutaj:   https://www.facebook.com/about/privacy/

Certyfikat Trusted Shops

Znak Certyfikatu Jakości jest zintegrowany na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia Certyfikatu Jakości Trusted Shops i zaoferowania członkostwa Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w optymalnym promowaniu naszej oferty, zgodnie z  art. 6 ust. 1.f RODO. Znak Certyfikatu Jakości i stojące za nim usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Po otwarciu Znaku Certyfikatu Jakości serwer sieci Web automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera, na przykład, adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego (dane dostępu) jak i dokumentuje połączenie. Te dane dostępu nie będą oceniane i automatycznie nadpisywane w ciągu siedmiu dni po zakończeniu wizyty na stronie. Dalsze dane osobowe są przekazywane tylko do Trusted Shops, o ile użytkownik zdecyduje się po złożeniu zamówienia na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrował się. W takim przypadku obowiązuje umowa między Państwem a Trusted Shops.

Prawa użytkownika

Jako użytkownik mają Państwo prawo do otrzymywania na żądanie bezpłatnych informacji o tym, które dane osobowe zostały zapisane na Państwa temat. Mają Państwo również prawo do poprawiania niepoprawnych danych oraz do ograniczania lub usuwania swoich danych osobowych. W stosownych przypadkach można również ubiegać się o prawo do przenoszenia danych. Jeśli uważają Państwo, że dane zostały przetworzone bezprawnie, można złożyć skargę do odpowiedniego organu.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach ważenia interesów na podstawie naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu, wstrzymamy przetwarzanie danych, których to dotyczy. Jednakże dalsze przetwarzanie jest zastrzeżone, jeśli możemy wykazać przekonujące uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami podstawowymi i podstawowymi wolnościami lub jeśli przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w takowym celu. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw jak opisano powyżej.  Jeśli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu, wstrzymamy przetwarzanie danych, których to dotyczy.

Usuwanie danych

Jeśli Państwa żądanie nie koliduje z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. Przechowywania danych), mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych. Dane przechowywane przez nas, jeśli nie są już niezbędne do realizacji pierwotnego celu i nie ma prawnych okresów przechowywania, zostaną usunięte. Jeśli usunięcie nie jest możliwe, ponieważ dane są wymagane do celów prawnych, przetwarzanie danych będzie ograniczone. W takim przypadku dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów.

polski